คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑาภรณ์ ปานพูน
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมุทิตา เฉียบแหลม
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน และประธานฝ่ายธุรการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิรดา กองใจ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธยาน์ พรมมานิตย์
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายชญานนท์ วัฒนกีบุตร
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี ไอที
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุวรรณ ไชยยอดแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายกิจกรรม นันทนาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายปณิธาน พุทธสาร
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5