คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติธร นำบุญเรือง
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ ทานศิลา
ตำแหน่ง : ประธาน ฝ่ายธุรการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายอัยการ ชัยสุวรรณ
ตำแหน่ง : ประธาน ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริรัตน์ ต้นจำปี
ตำแหน่ง : ประธาน ฝ่ายโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยวัฒน์ จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง : ประธาน ฝ่ายนันทนาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5