ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิตต์อารี เลิศตรงจิตร

นายสิริวัฒน์ ใจจาย

นายก้องเกียรติ พิลาศร

นางสาวธนิมพร ยารวง

นายนิคม แสงสาม

นางสาวชลลดา สหะรัตน์

นางสาวนิตยา แก้วบุญตัน