ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิวะพร วงศ์นิ้ว

นางสาวจิตต์อารี เลิศตรงจิตร

นายสิริวัฒน์ ใจจาย

นายก้องเกียรติ พิลาศร

นางสาวธนิมพร ยารวง

นายนิคม แสงสาม

นางสาวชลลดา สหะรัตน์

นางสาวนิตยา แก้วบุญตัน

นายวรายุทธ คงแก้ว

Mr.Umenjoh Njienyn Fon

Ms. Liang LiQiong