คณะผู้บริหาร

นายเอนก ตาคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางณิชญารัตน์ วงศ์ประเสริฐ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ดร.อัญชิสา ยานะธรรม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ