คณะผู้บริหาร

นายเอนก ตาคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.อัญชิสา ยานะธรรม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นางสาวณิชญารัตน์ พิรารัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน