กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวรรณศักดิ์ ราชสมศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเรณู กันทา
ครู คศ.3

นางศิริจันทร์ สุทำทาน
ครู คศ.2

นายวรวิทย์ คำหลวง
ครู คศ.3

นางอำพร ชัยศิลบุญ
ครู คศ.3

นางสาวนุสรา เทียนประดิษฐ์
ครู คศ.3

นายพิภพ อุ่นคำ
ครู คศ.2

นายนัฐวุฒิ จิตรจักร์
ครู คศ.1

นายปรัชญา ขอดแหวน
ครู คศ.1