กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวรรณศักดิ์ ราชสมศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเรณู กันทา
ครู คศ.3

นางศิริจันทร์ สุทำทาน

นายวรวิทย์ คำหลวง
ครู คศ.3

นางอำพร ชัยศิลบุญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนุสรา เทียนประดิษฐ์

นายพิภพ อุ่นคำ
ครู คศ.2

นายนัฐวุฒิ จิตรจักร์
ครู คศ.1

นายยงยุทธ เดชะพงค์
ครู คศ.3