กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางศิริจันทร์ สุทำทาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวรวิทย์ คำหลวง
ครู คศ.3

นางอำพร ชัยศิลบุญ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0882811530
อีเมล์ : amphorn@wpk.ac.th

นางสาวนุสรา เทียนประดิษฐ์
ครู คศ.3

นายจักรวุธ ราชรองเมือง
ครู คศ.2

นายปรัชญา ขอดแหวน
ครู คศ.1

นางสาวกรรณิการ์ กัลยา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0652594209
อีเมล์ : waykannika123321@gmail.com