กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางศิริจันทร์ สุทำทาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางเรณู กันทา
ครู คศ.3

นายวรวิทย์ คำหลวง
ครู คศ.3

นางอำพร ชัยศิลบุญ
ครู คศ.3

นางสาวนุสรา เทียนประดิษฐ์
ครู คศ.3

นายปรัชญา ขอดแหวน
ครู คศ.1