กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายปรัชญา ขอดแหวน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวรวิทย์ คำหลวง
ครู คศ.3

นางอำพร ชัยศิลบุญ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0882811530
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวนุสรา เทียนประดิษฐ์
ครู คศ.3

นายจักรวุธ ราชรองเมือง
ครู คศ.2

นางสาวกรรณิการ์ กัลยา
ครูผู้ช่วย