กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวรรณศักดิ์ ราชสมศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเรณู กันทา

นางศิริจันทร์ สุทำทาน

นายวรวิทย์ คำหลวง

นายเสกสรรค์ หิรัญสถิตย์

นางอำพร ชัยศิลบุญ
ครู คศ.3

นางสาวนุสรา เทียนประดิษฐ์

นายพิภพ อุ่นคำ
ครู คศ.1

นายนัฐวุฒิ จิตรจักร์
ครู คศ.1