กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุปราณี ขจรวงค์ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบุศกร กสิผล
ครู คศ.3

นายงยุทธ เดชะพงค์
ครู คศ.3

นางสาวรพีพร สมใจ
ครู คศ.3

นายพิภพ อุ่นคำ
ครู คศ.2

นายภาคภูมิ มณีวรรณ
ครู คศ.2

นายเกียรติภูมิ กองจาย
ครู คศ.2

นางดวงเดือน สมศักดิ์
ครู คศ.2

นายฉลอง สุยะวงค์
ครู คศ.2

นายจักรกฤษ อินเปี้ย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสาธินี กันทะมี
ครู คศ.1

นางสาวนิลิน ปัญญาไว
ครูผู้ช่วย