กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุปราณี ขจรวงค์ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบุศกร กสิผล
ครู คศ.3

นายงยุทธ เดชะพงค์
ครู คศ.3

นางสาวรพีพร สมใจ
ครู คศ.2

นายพิภพ อุ่นคำ
ครู คศ.2

นายภาคภูมิ มณีวรรณ
ครู คศ.2

นายเกียรติภูมิ กองจาย
ครู คศ.2

นางดวงเดือน สมศักดิ์
ครู คศ.2

นายฉลอง สุยะวงค์
ครู คศ.2

นายนัฐวุฒิ จิตรจักร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายจักรกฤษ อินเปี้ย
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิลิน ปัญญาไว
ครูผู้ช่วย