กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุปราณี ขจรวงค์ศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดวงมณี แสงม่วง
ครู คศ.3

นางบุศกร กสิผล
ครู คศ.3

นายงยุทธ เดชะพงค์
ครู คศ.3

นางสาวรพีพร สมใจ
ครู คศ.2

นายพิภพ อุ่นคำ
ครู คศ.2

นายภาคภูมิ มณีวรรณ
ครู คศ.2

นายเกียรติภูมิ กองจาย
ครู คศ.2

นางดวงเดือน สมศักดิ์
ครู คศ.2

นายฉลอง สุยะวงค์
ครู คศ.1

นายนัฐวุฒิ จิตรจักร์
ครู คศ.1

นายจักรกฤษ อินเปี้ย
ครูผู้ช่วย