กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุปราณี ขจรวงค์ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบุศกร กสิผล
ครู คศ.3

นางสาวรพีพร สมใจ
ครู คศ.3

นายเกียรติภูมิ กองจาย
ครู คศ.3

นายพิภพ อุ่นคำ
ครู คศ.2

นายภาคภูมิ มณีวรรณ
ครู คศ.2

นางดวงเดือน สมศักดิ์
ครู คศ.2

นายฉลอง สุยะวงค์
ครู คศ.2

นายอนุพงษ์ สมศรี
ครู คศ.2

นางสาวสาธินี กันทะมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายจักรกฤษ อินเปี้ย
ครู คศ.1

นางสาวนิลิน ปัญญาปา
ครู คศ.1