กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุปราณี ขจรวงค์ศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดวงมณี แสงม่วง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางบุศกร กสิผล

นายสรายุทธ์ ใจมั่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวรพีพร สมใจ
ครู คศ.2

นายเกียรติภูมิ กองจาย

นางดวงเดือน สมศักดิ์

นายฉลอง สุยะวงค์