กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุปราณี ขจรวงค์ศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดวงมณี แสงม่วง
ครู คศ.3

นางบุศกร กสิผล
ครู คศ.3

นางสาวรพีพร สมใจ
ครู คศ.2

นายเกียรติภูมิ กองจาย
ครู คศ.2

นางดวงเดือน สมศักดิ์
ครู คศ.1

นายฉลอง สุยะวงค์
ครู คศ.1

นายภาคภูมิ มณีวรรณ
ครู คศ.2