วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

“โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม มุ่งเน้นจัดการศึกษาที่มีความเป็นเลิศ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

โดยครูมืออาชีพและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ"