กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางผการัฐ สินันตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจักร์ เต็มรัก
ครู คศ.2

นายสุภเวช ใบยา
ครู คศ.2

นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว
ครู คศ.2

นายสุจินต์ ใจชื่อ
ครู คศ.2

นางจีรพร กองจาย
ครู คศ.2

นายสุพจน์ ศรีธนะ
ครู คศ.1

นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง
ครู คศ.1