กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางผการัฐ สินันตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจักร์ เต็มรัก
ครู คศ.3

นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว
ครู คศ.2

นางจีรพร กองจาย
ครู คศ.2

นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง
ครู คศ.2

นายสุพจน์ ศรีธนะ
ครู คศ.1

นางศรีนภา ศรีธนะ
ครู คศ.2

นางสาวสิริทรา มินทะขัติ
ครู คศ.2