กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางผการัฐ สินันตา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจักร์ เต็มรัก
ครู คศ.2

นายสุภเวช ใบยา
ครู คศ.2

นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว
ครู คศ.2

นายสุจินต์ ใจชื่อ
ครู คศ.1

นางสาวจีรพร สลัดใด
ครู คศ.2

นายสุพจน์ ศรีธนะ
ครู คศ.1

นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง
ครู คศ.1