กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางผการัฐ สินันตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายจักร์ เต็มรัก
ครู คศ.3

นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว
ครู คศ.3

นางจีรพร กองจาย
ครู คศ.3

นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง
ครู คศ.3

นายสุพจน์ ศรีธนะ
ครู คศ.1

นางศรีนภา ศรีธนะ
ครู คศ.2

นางสาวสิรินทรา มินทะขัติ
ครู คศ.3