เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

นางสาวกรองกาญจน์ กาวิต๊ะ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นางสาวสิรินดา โพยะ
เจ้าหน้าที่สารบรรณโรงเรียน

นางปรียา ทิพากร
เจ้าหน้าที่พยาบาล

นางสาวกัญญาภัค ปันอิยะ
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายณัฐวุฒิ อินทะชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ