เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

นางสาวกรองกาญจน์ กาวิต๊ะ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวสิรินดา โพยะ
เจ้าหน้าที่สารบัญ

นางปรียา ทิพากร
เจ้าหน้าที่พยาบาล

นางสาวกัญญาภัค ปันอิยะ
เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน