กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิตตาภัทร์ นวลคำมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเอนก หาญภักดีสกุล
ครู คศ.2

นางอัปสร ราชสมศรี
ครู คศ.2

นางสมหมาย กำทอง
ครู คศ.3

นางสาวศานันทินี วงษา
ครู คศ.2

นายฐิติวัฒน์ ธนากิจเรืองรุ่ง
ครู คศ.1

นางสาวมาธวดี คงธนเชาวน์
ครู คศ.1

นางมัลลิกา ไชยชุมศักดิ์
ครู คศ.1

นายชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล
ครู คศ.1

นางสาวกัณฐมณี ปงกองแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวพชรวรรณ มณฑา
ครู คศ.1