กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิตตาภัทร์ นวลคำมา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเอนก หาญภักดีสกุล

นางอัปสร ราชสมศรี

นางไพลิน ปิมปา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสมหมาย กำทอง
ครู คศ.3

นางสาวศานันทินี วงษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายรัชชานนท์ บุญสอด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวมาธวดี คงธนเชาวน์
ครู คศ.1

นางสาวมัลลิกา อุตทา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นายชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล
ครูผู้ช่วย