กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิตตาภัทร์ นวลคำมา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเอนก หาญภักดีสกุล

นางอัปสร ราชสมศรี

นางไพลิน ปิมปา
ครู คศ.2

นางสมหมาย กำทอง
ครู คศ.3

นางสาวศานันทินี วงษา
ครู คศ.2

นายรัชชานนท์ บุญสอด
ครู คศ.1

นางสาวมาธวดี คงธนเชาวน์
ครู คศ.1

นางสาวมัลลิกา อุตทา
ครูผู้ช่วย

นายชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล
ครูผู้ช่วย