กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิตตาภัทร์ นวลคำมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเอนก หาญภักดีสกุล
ครู คศ.2

นางอัปสร ราชสมศรี
ครู คศ.2

นางไพลิน ปิมปา
ครู คศ.2

นางสมหมาย กำทอง
ครู คศ.3

นางสาวศานันทินี วงษา
ครู คศ.2

นายฐิติวัฒน์ ธนากิจเรืองรุ่ง
ครู คศ.1

นางสาวมาธวดี คงธนเชาวน์
ครู คศ.1

นางสาวมัลลิกา อุตทา
ครูผู้ช่วย

นายชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัณฐมณี ปงกองแก้ว
ครู คศ.1