กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจิตตาภัทร์ นวลคำมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอัปสร ราชสมศรี
ครู คศ.2

นางสมหมาย กำทอง
ครู คศ.3

นางนัชชา ทานศิลา
ครู คศ.3

นางจันทนี โตพูล
ครู คศ.3

นางสาวศานันทินี วงษา
ครู คศ.2

นายฐิติวัฒน์ ธนากิจเรืองรุ่ง
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0896244005
อีเมล์ : ratchanon.ood@gmail.com

นางสาวมาธวดี คงธนเชาวน์
ครู คศ.1

นายชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0932194838
อีเมล์ : tushlub_chai@live.com

นางสาวกัณฐมณี ปงกองแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวพชรวรรณ มณฑา
ครู คศ.1

นายพิทักษ์ คำแปง
ครู คศ.1

นายสลักเพชร พรรณมาตย์
ครูผู้ช่วย