กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจิตตาภัทร์ นวลคำมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสมหมาย กำทอง
ครู คศ.3

นางนัชชา ทานศิลา
ครู คศ.3

นางจันทนี โตพูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
เบอร์โทร : 0816168861
อีเมล์ : topoonjantanee.wpk@gmail.com

นางสาวศานันทินี วงษา
ครู คศ.3

นายฐิติวัฒน์ ธนากิจเรืองรุ่ง
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0896244005
อีเมล์ : ratchanon.ood@gmail.com

นางสาวมาธวดี คงธนเชาวน์
ครู คศ.1

นายชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล
ครู คศ.1

นางสาวกัณฐมณี ปงกองแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวพชรวรรณ มณฑา
ครู คศ.2

นายพิทักษ์ คำแปง
ครู คศ.1

นายสลักเพชร พรรณมาตย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชัชฏาภรณ์ ทามัน
ครูผู้ช่วย