กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายรัชชานนท์ บุญสอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0896244005
อีเมล์ : ratchanon.ood@gmail.com
ที่อยู่ :
212 ม.1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต อุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554 - 2558 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วิทยากรอบรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลง
2 ผ่านการอบรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลง
3 Grammar Instruction Workshop
4 Making Communicative Language Teaching (CLT) Happen in Your Large Classroom
5 The English Training course for CEFR framework A1and A2(Basic User) 30 Hours August-September 2015
6 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๑๐ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 เข้าอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และผ่านเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม
8 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ฯ