พันธกิจ /เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม (Mission)
 

1. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะที่จำเป็นตามมาตรฐานการศึกษา

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกโดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Word Class Standard)

3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและห่างไกลยาเสพติด

4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและความเป็นสากล

5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

6. พัฒนาสถานศึกษาด้วยการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(Quality Sytem Management) และระบบประกันภายใน  เพื่อความเป็นเลิศ


เป้าประสงค์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม(Corporate  objectives) 

1.ผู้เรียนมีความรู้ คุณลักษณะ  และทักษะที่จำเป็นตามมาตรฐานการศึกษา
2.ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกโดยเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและห่างไกลยาเสพติด
4.
ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและความเป็นสากล
5.
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
6.
สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(Quality Sytem Management) และระบบประกันภายใน ที่มีประสิทธิภาพ