อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
"ลูกม่วงขาว  ห่างไกลยาเสพติด"