ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติ ที่ตั้ง/ สภาพพื้นที่เขตบริการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย                             
          โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ 212 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57170 โทรศัพท์ 053-781376 เว็บไซต์ของโรงเรียน คือ www.wpk.ac.th และ อีเมล์ wpkwittaya@gmail.com สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
          โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมมีประวัติโดยสังเขปดังนี้  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมแต่เดิมสังกัดกองการมัธยม กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มเปิดสอนเมื่อ ปี พ.ศ. 2516 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในระยะแรกได้ใช้ศาลาการเปรียญของวัดศรีสุทธาวาสเป็นที่เรียนชั่วคราว  ต่อมาโรงเรียนได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2517 โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงปีการศึกษา 2518 โรงเรียนได้ย้ายไปตั้ง ณ ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน  มีเนื้อที่ 74 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา  โดยใช้อาคารชั่วคราวมุงด้วยหญ้าคา ขนาด 5 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง เป็นที่เรียนชั่วคราว  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีที่ดินแปลงที่ 2 ซึ่งใช้เป็นแปลงเกษตรของนักเรียนอีก 116 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา ห่างจากที่ตั้งโรงเรียนประมาณ 400 เมตร  ต่อมาโรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ สนามกีฬา  รวมถึงผู้ปกครองได้บริจาคเงินให้สร้างโรงอาหาร จัดชื้อรถยนต์และอื่นๆ จนมีสภาพเช่นปัจจุบัน
          หลังจากเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาจนถึงปีการศึกษา 2524 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมก็ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อมาโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ อาทิ เช่น ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ปีการศึกษา2539 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องการปฏิรูปการศึกษาและโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝันโดยผ่านการประเมินและได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 และในปี พ.ศ. 2550 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2  นับรวมถึงปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 42 ปี
          ปัจจุบันโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนจำนวน 1,127 คน (10 มิ.ย. 61) และได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนในฝันมุ่งสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 2