กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสำเนียง เหล็กเพชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอชิรญา ธรรมชัย
ครู คศ.3

นายวิทยา เหล็กเพชร
ครู คศ.3

นางจานทองบุญ กลมมา
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0812856692

นายวรายุทธ คงแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวรจ โกฎสืบ
ครูผู้ช่วย