กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสำเนียง เหล็กเพชร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอชิรญา ธรรมชัย
ครู คศ.2

นายวิทยา เหล็กเพชร
ครู คศ.2

นางสาวจานทองบุญ เครืออุ่นเรือน
ครู คศ.1

นายวรายุทธ คงแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวรจ โกฎสืบ
ครูผู้ช่วย