สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อักษรย่อของโรงเรียน                 ว.ป.ค.
ปรัชญาของโรงเรียน                  สุวิชาโน   ภวํ    โหติ   แปลว่า  ผู้รู้ดี คือ ผู้เจริญ
คำขวัญประจำโรงเรียน               รู้เวลา  รู้หน้าที่  สามัคคี  มีวินัย
สีประจำโรงเรียน                       ม่วง-ขาว
 
สีม่วง   หมายถึง    ปัญญาเลิศ
สีขาว   หมายถึง   ความบริสุทธิ์  เรียบร้อย สุภาพ ใฝ่ดี มีคุณธรรม