พนักงานราชการ

นางสาวอนุตตรีย์ นภพลภูมิสิริ

นางนภัสชญา เมืองมูล

นางสาวมัทนา ชัยมงคล

นายชานันท์ สุวันโน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายสุรเชษฐ์ กุลชัย

นายสุวิทย์ สีตื้อ