คณะผู้บริหาร

นางภาวิณี สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางณิชญารัตน์ วงศ์ประเสริฐ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ดร.อัญชิสา ยานะธรรม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ
อีเมล์ : anchisayanatham@gmail.com

นายเฉลิมฤทธิ์ ชูศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป/นโยบายและแผน