คณะผู้บริหาร

นายไกร ธรรมากาศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางณิชญารัตน์ วงศ์ประเสริฐ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ดร.อัญชิสา ยานะธรรม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานอำนวยการ/กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน
อีเมล์ : anchisayanatham@gmail.com