กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวปาณิตา ตาต๊ะคำ
ครู คศ.1
ครูบรรณารักษ์

นางสาวธีรรัตน์ อัจฉริยะศาสตร์
ครู คศ.1