กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายงยุทธ เดชะพงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางดวงมณี แสงม่วง
ครู คศ.3

นางสาวอรอนงค์ ชุ่มเมืองเย็น
ครู คศ.1

นายสุวิทย์ สีตื้อ
พนักงานราชการ

นางมัทนา กุลชัย
พนักงานราชการ