กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายงยุทธ เดชะพงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายพิทักษ์ คำแปง
รองหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายวรวิทย์ คำหลวง
ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ

นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี
ผู้กำกับกลุ่มเนตรนารี

นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว
ผู้นำกลุ่มยุวกาชาด

นายสุพจน์ ศรีธนะ
หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร

นายภาคภูมิ มณีวรรณ
งานกิจกรรมเพื่อสังคมฯ

นายปรัชญา ขอดแหวน
งานลูกเสือ กกต/ต้านยาเสพติด

นางสาวอรอนงค์ ชุ่มเมืองเย็น
ครู คศ.2 (ครูแนะแนว)

นายสุวิทย์ สีตื้อ
เลขานุการฯ/กิจกรรมชุมนุม

นางจันทนี โตพูล
ผู้ช่วยเลขานุการฯ /กิจกรรมชุมนุม

นางสาวเสาวรจ โกฎสืบ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ /กิจกรรมชุมนุม

นายณัฐกรณ์ ทัพสุรีย์
ผู้ช่วยเลขานุการฯ /กิจกรรมชุมนุม