กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวปาณิตา ตาต๊ะคำ
ครู คศ.1