ลูกจ้างประจำ

นายทวี ชัยมงคล
ช่างปูน ระดับ 4

นายคฑาวุธ งามสม
ช่างสี ระดับ 4