ลูกจ้างประจำ

นายโสภณ กาวิต๊ะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายทวี ชัยมงคล
ช่างปูน ระดับ 4

นายคฑาวุธ งามสม
ช่างสี ระดับ 4