กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยพร สินันตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชญานนท์ กันทะ
ครูผู้ช่วย

นายณัฐกรณ์ ทัพสุรีย์
ครูผู้ช่วย