กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชญานนท์ กันทะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายณัฐกรณ์ ทัพสุรีย์
ครูผู้ช่วย