กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยพร สินันตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.สุภวัฒน์ กันธิยะ
ครูผู้ช่วย

นายชญานนท์ กันทะ
ครูผู้ช่วย