กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชัยพร สินันตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชญานนท์ กันทะ
ครูผู้ช่วย

นายณัฐกรณ์ ทัพสุรีย์
ครูผู้ช่วย