กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชญานนท์ กันทะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวรัชฎาพร แก่นใจ
ครู คศ.1

นายณัฐกรณ์ ทัพสุรีย์
ครู คศ.1