คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอิ่นคำ ใจกันทะ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ คำอ้าย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/รองประธาน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิสิฐนวการ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระสงฆ์ /กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.นฤมล เกิดมูล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.กนกวรรณ ภู่ไพศาล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสาคร สมยศ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ชัย ทาอุปรงค์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง กองรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล ทาอุปรงค์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ ยาวุฒิ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ เทพวัน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมพร เจริญบุญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศาสนาอื่น/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.หญิง พิรานันท์ อรัญสุวรรณชัย
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางภาวิณี สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ