กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอนุชิต กรมวังก้อน
ครู คศ.1

นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญมาลา
ครูผู้ช่วย

นายสิริกันยกร จันมา
ครูผู้ช่วย