กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์
ครู คศ.2

นายอนุชิต กรมวังก้อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญมาลา
ครูผู้ช่วย