กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์
ครู คศ.1