กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์

นายยงยุทธ โลหะกฤษณะ

นายผดุงกุล นันตรัตน์

นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์