กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางผ่องพรรณ ไชยมงคล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเกษม ปิมปา
ครู คศ.2

นางแสงจันทร์ นันตรัตน์

นายพชรรรร์ พชรวรพงษ์

นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู

นางวันเมษา แก่นเรณู