กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางผ่องพรรณ ไชยมงคล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเกษม ปิมปา
ครู คศ.2

นางแสงจันทร์ นันตรัตน์
ครู คศ.3

นายพชรรรร์ พชรวรพงษ์
ครู คศ.1

นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู
ครู คศ.1

นางวันเมษา แก่นเรณู
ครู คศ.1

นายธนาวุฒิ ทรัพย์สุข
ครู คศ.1