กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางผ่องพรรณ ไชยมงคล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธีรศักดิ์ ทาวัง
ครู คศ.3

นางวันเมษา แก่นเรณู
ครู คศ.2

นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู
ครู คศ.2

นายธนาวุฒิ ทรัพย์สุข
ครู คศ.2