กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางผ่องพรรณ ไชยมงคล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางแสงจันทร์ นันตรัตน์
ครู คศ.3

นายเกษม ปิมปา
ครู คศ.2

นางวันเมษา แก่นเรณู
ครู คศ.2

นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู
ครู คศ.1

นายพชรรรร์ พชรวรพงษ์
ครู คศ.1

นายธนาวุฒิ ทรัพย์สุข
ครู คศ.1