กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางผ่องพรรณ ไชยมงคล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธีรศักดิ์ ทาวัง
ครู คศ.3

นางวันเมษา แก่นเรณู
ครู คศ.2

นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู
ครู คศ.2

นายธนาวุฒิ ทรัพย์สุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5