ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560 โดยคณะลูกเสือเข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวน้ำตกขุนแจ  คณะเนตรนารี เข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือเนตรนารีชั่วคราวอุทยานแห่งชาติขุนแจ และยุวกาชาดเข้าค่าย ณ ค่ายยุวกาชาดชั่วคราวโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2560,10:04   อ่าน 514 ครั้ง