ภาพกิจกรรม
“ชุมนุมลูกเสือ สพม.36 เชียงราย ต้านภัยยาเสพติด” ประจำ 2560
      โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นำโดย นายส่งศักดิ์  เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม “ชุมนุมลูกเสือ สพม.36 เชียงราย ต้านภัยยาเสพติด” ประจำ 2560 เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาให้มี ความต่อเนื่อง ยั่งยืน โรงเรียนสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการดำเนินงานในระดับเครือข่ายสหวิทยาเขต และเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด ระหว่างวันที่ 17 –19 สิงหาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนปล้องวิทยาคม //ดวงเดือน : ข่าว / งาน โสตทัศนศึกษา : ภาพ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,13:12   อ่าน 345 ครั้ง