นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายชูเกียรติ สุดใจ

นายพิษณุ ปันพรม

นายวัชระ ก๋องแสน

นายศุภมิตร ธิสงค์

น.ส. เบญจรัตน์ ลาศนันท์

น.ส.ปวีณ์นุช โพยะ

น.ส.ปิยมาศ สมใจอ้าย

น.ส.นันทิชา โตนะโภ

น.ส.กนกพร ไทยใหม่

น.ส.ปรมาภรณ์ งามศรี