ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานวิชาการ
ปฏิทินปฏิบัติงาน กลุ่มงานวิชาการ (อ่าน 60) 13 ก.ย. 61
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย คร้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4) 15 ส.ค. 61
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ คร้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3) 15 ส.ค. 61
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 330) 10 ส.ค. 61
นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน AFS รุ่นที่ 58 (อ่าน 220) 21 มิ.ย. 61
AFS Thailand (อ่าน 27) 24 พ.ค. 61