รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Excel Spreadsheet ผู้บริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.3 KB
Excel Spreadsheet กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.71 KB
Excel Spreadsheet กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.22 KB
Excel Spreadsheet กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.51 KB
Excel Spreadsheet กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.45 KB
Excel Spreadsheet กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.79 KB
Excel Spreadsheet กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13 KB