ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างแบบปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Word Document ขนาดไฟล์ 50.42 KB 31
กลุ่มงานวิชาการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี ๒๕๕๙ 46
ลดเวลาเรียน 41
คู่มือการประเมินสมรรถนะสำคัญ 43
กลุ่มงานอำนวยการ
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 19