ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างแบบปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Word Document ขนาดไฟล์ 50.42 KB 109
กลุ่มงานวิชาการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี ๒๕๕๙ 120
ลดเวลาเรียน 113
คู่มือการประเมินสมรรถนะสำคัญ 120
กลุ่มงานอำนวยการ
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 83
งานทะเบียนและวัดผล
การประเมินสมรรถนะ 29
แบบคำร้องขอลาออกจากโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.29 KB 60
แบบคำร้องขอลาออกจากโรงเรียน-กรณีย้ายสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.73 KB 60
คำร้องขอหลักฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.6 KB 62
คำร้องขอหลักฐานการศึกษาสำหรับจบหลักสูตรการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.82 KB 65