ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างแบบปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Word Document ขนาดไฟล์ 50.42 KB 71
กลุ่มงานวิชาการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี ๒๕๕๙ 84
ลดเวลาเรียน 77
คู่มือการประเมินสมรรถนะสำคัญ 82
กลุ่มงานอำนวยการ
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 50
งานทะเบียนและวัดผล
แบบคำร้องขอลาออกจากโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.29 KB 31
แบบคำร้องขอลาออกจากโรงเรียน-กรณีย้ายสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.73 KB 29
คำร้องขอหลักฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.6 KB 30
คำร้องขอหลักฐานการศึกษาสำหรับจบหลักสูตรการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.82 KB 32