ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างแบบปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Word Document ขนาดไฟล์ 50.42 KB 98
กลุ่มงานวิชาการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี ๒๕๕๙ 112
ลดเวลาเรียน 104
คู่มือการประเมินสมรรถนะสำคัญ 114
กลุ่มงานอำนวยการ
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 74
งานทะเบียนและวัดผล
การประเมินสมรรถนะ 23
แบบคำร้องขอลาออกจากโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.29 KB 55
แบบคำร้องขอลาออกจากโรงเรียน-กรณีย้ายสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.73 KB 56
คำร้องขอหลักฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.6 KB 57
คำร้องขอหลักฐานการศึกษาสำหรับจบหลักสูตรการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.82 KB 59