ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างแบบปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Word Document ขนาดไฟล์ 50.42 KB 8
กลุ่มงานวิชาการ
คู่มือการประเมินสมรรถนะสำคัญ 22
ลดเวลาเรียน 20
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี ๒๕๕๙ 18