พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  ปีงบประมาณ 2560

1. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะที่จำเป็นตามมาตรฐานการศึกษา

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกโดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ภูมิคุ้มกันชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและความเป็นสากล

5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

6. พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ